تبدیل به کاربر ویژه

تبدیل به کاربر ویژه

کاربر پیشرفته هر کلیک 15 تومان و هر کلیک زیر مجموعه 8 تومان است برای تبدیل به کاربر ویژه به مدت 1 سال 40000 تومان پرداخت نمایید

  • نام کاربری شما در سایت تجارت کلیک

  • در صورتی فیش بانکی پرداخت کردید شماره فیش پرداختی وارد کنید و اگر پرداخت به صورت کارت به کارت بوده شماره ارجاع ویا چهار شماره آخر کارت خود را وارد کنید

  • فرمت تاریخ واریز وجه را به این شکل وارد فرمایید: 1391/01/01